Išbandykite

Sąlygos ir nuostatos

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Šios Einpix paslaugos teikimo sąlygos ir nuostatos reguliuoja santykius tarp Paslaugos teikėjo (kaip jis apibrėžtas žemiau) ir bet kurios trečiosios šalies, kuri bet kuriuo būdu naudoja Einpix interneto aplikacijose (www.einpix.comapp.einpix.comapi.einpix.com ir kitose) numatytas Paslaugos teikėjo teikiamas Paslaugas, Programinę įrangą (kaip šios sąvokos apibrėžiamos žemiau) ar bet kuriuos jų elementus šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.2. Specialiosios paslaugos teikimo sąlygos yra susitarimas su kiekvienu Užsakovu, sudaromos individualiai. Jeigu sutartis sudaroma ir paslaugos užsakomos internetu, Užsakovas sudaro susitarimą dėl specialiųjų sąlygų pasirinkdamas konkretų Paslaugų planą Paslaugos teikėjo interneto svetainėje, suvesdamas savo mokėjimo kortelės duomenis bei pasirinkdamas paslaugų teikimo pradžios datą ir paspausdamas mygtuką „užsakyti“. Jeigu susitarimas dėl specialiųjų sąlygų sudaromas tarp šalių pasirašant rašytinį dokumentą, taikomos rašytiniame dokumente nurodytos specialiosios sąlygos.


2. SĄVOKOS

Sąlygos ir nuostatos - reiškia šias Paslaugos teikimo sąlygas ir nuostatas.

Intelektinė nuosavybė - reiškia bet kuriuos objektus, galinčius būti intelektinės nuosavybės objektais pagal taikytiną teisę, įskaitant pavadinimus, prekių ženklus, domenų pavadinimus, teises į išradimus, dizainą, duomenų bazes, komercines paslaptis, know-how, patentus, licencijas ir pan. .

Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, redagavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

BDAR - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Duomenų subjektas - bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko paslaugos teikėjas.

Kaina - tai Užsakovo už Paslaugas mokėtina kaina. Kainų planai ir į planą įeinančių paslaugų apimtis yra viešai skelbiami Einpix interneto svetainėje (www.einpix.com), jeigu nepakeista atskiru individualiu susitarimu pasirašant susitarimą dėl Specialiųjų sąlygų tarp Paslaugos teikėjo ir Užsakovo.

Paslaugos - reiškia, Paslaugos teikėjo sprendimą pavadinimu Einpix (www.einpix.com). Paslaugos apima galimybę naudotis Programine įranga, Vartotojo paskyra, Turiniu, techniniu palaikymu ir individualiu Paslaugos pritaikymu Užsakovo ar Vartotojų poreikiams, priklausomai nuo Užsakovo pasirinkto Plano. Paslaugos numatytos Paslaugos teikėjo interneto aplikacijose (www.einpix.comapp.einpix.comapi.einpix.com ir kitose) ir/arba Sutartyje.

Paslaugos teikėjas - tai UAB "Epicus IT", Italų g. 12A-1, Vilnius, juridinio asmens kodas 304459986, PVM kodas LT100010939717.

Planas - reiškia tam tikrą standartinį Turinio rinkinį, kurį Paslaugos teikėjas sutiko teikti Užsakovui. Paslaugos planai gali turėti skirtingas savybes ir sąlygas, tokias kaip kainos, terminai, vartotojų skaičius, duomenų talpos, aptarnavimo būdai ir pan. .

Programinė įranga reiškia Vartotojų atsisiunčiamą Einpix sprendimą, kuris leidžia fiksuoti, kurti ir valdyti vizualias užduotis ir kitus atskirus Turinio elementus pagal programinės įrangos funkcionalumą ir atskiriems Vartotojams suteiktas teises, įskaitant, ir kitus Paslaugos teikėjo teikiamus sprendimus, susijusius su Paslaugomis, įskaitant jų atnaujinimus, pataisymus, patobulinimus, modifikacijas ir pakeitimus, kuriuos Paslaugos teikėjas ar jo įgalioti asmenys gali padaryti prieinamus Vartotojams.

Standartinis sistemos funkcionalumas - reiškia tam tikrą standartinį Turinio rinkinį, kuris oficialiai platinamas Paslaugos teikėjo. Standartinis Turinio rinkinys neapima sprendimo atnaujinimų, pataisymų, patobulinimų, modifikacijų ir pakeitimų, kurių Užsakovui gali reikėti.

Sutartis - reiškia visumą šių dokumentų: Sąlygos ir nuostatos, Specialiosios sąlygos (jei tokios sudaromos), ir bet kokie kiti susitarimai, kuriuos gali sudaryti Šalys.

Šalis - reiškia atitinkamai, Paslaugos teikėją arba Užsakovą.

Turinys - reiškia informaciją ir techninius išteklius, Paslaugos teikėjo suteikiamus Užsakovui naudoti kartu su Programine įranga ir pačios Programinės įrangos funkcijas. Atskiri Turinio elementai gali būti grupuojami į Planus.

Užsakovas - reiškia Einpix paslaugą užsisakiusį ir apmokėjusį asmenį, kuris sudarė sutartį dėl Einpix paslaugos teikimo internetu, patvirtindamas paslaugų teikimo sąlygas arba sudarydamas individualią sutartį su paslaugų teikėju.

Vartotojas - reiškia fizinį asmenį, turintį Vartotojo paskyrą, kuris yra Užsakovo darbuotojas arba Užsakovo kliento darbuotojas, kuriam Užsakovas suteikia papildomą licenciją naudotis Paslaugomis šios sutarties vykdymo tikslu Užsakovo verslo vykdymui.

Vartotojo duomenys - tai bet kuri informacija, kurią Užsakovas ar Vartotojas surenka, įveda, įrašo, kaupia, naudoja, valdo, modifikuoja, persiunčia ar kitaip tvarko naudodamasis Paslauga, įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukos, grafinė informacija, tekstinė informacija, ir pan. .

Vartotojo paskyra - reiškia vartotojo paskyrą, Užsakovo sukurtą konkrečiam Vartotojui, kurios tikslas yra leisti Vartotojui patekti į ir naudoti Turinį ar jo dalį ir apdoroti duomenis.


3. GALIOJIMAS

3.1. Sutartis įsigalioja ir yra taikoma Paslaugos teikėjo ir Užsakovo tarpusavio santykiams nuo jos sudarymo nuotolinio ryšio priemonėmis momento arba nuo rašytinių dokumentų pasirašymo, jeigu taikoma.

3.2. Užsakovas atsako už tinkamą vartotojo teisių suteikimą, apribojimą ar panaikinimą savo darbuotojams ar klientams. Paslaugos teikėjas neatsako už tokių vartotojų nesankcionuotą prisijungimą, jeigu Užsakovas neinformavo Paslaugos teikėjo apie poreikį apriboti ar panaikinti prieigą.

3.3. Esant neatitikimų tarp Sutarties sąlygų ir kitos Paslaugos teikėjo komunikacijos ar bet kokia forma pateiktos informacijos, Sutarties sąlygoms taikoma pirmenybė.

3.4. Užsakovas patvirtina, kad šią sutartį sudarė ir paslaugą užsakė asmuo, įgaliotas veikti Užsakovo vardu pagal jam taikomą teisę ir įmonės vidinius dokumentus.


4. LICENCIJA

4.1. Paslaugos teikėjas Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikia Užsakovui ir jo Vartotojams ribotą, atlygintiną, ne išimtinę ir neperleistiną teisę Sutarties galiojimo metu gauti Paslaugą pagal Užsakovo pasirinktą Planą.

4.2. Užsakovas negali perleisti teisės naudotis Paslauga tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio Paslaugos teikėjo sutikimo.

4.3. Užsakovas ar Vartotojai gali jungtis prie Paslaugos tik Paslaugos teikėjo patvirtintais jungimosi būdais, kuriuos Paslaugos teikėjas suteikė Užsakovui, tai yra per Vartotojo paskyrą, ir negali jungtis kitais būdais, negu nurodyta Paslaugos teikėjo.

4.4. Užsakovas ar jo Vartotojai neturi teisės daryti Programinės įrangos kopijų, išskyrus Programinės įrangos instaliavimo, archyvavimo ir atsarginių kopijų kūrimo tikslais. Užsakovui ir Vartotojams suteikiama teisė tik naudotis Programinės įrangos funkcionalumu, tačiau nesuteikiama teisė modifikuoti Programinės įrangos ar bet kurios jos dalies, įskaitant kodą, bibliotekas, funkcionalumą ir pan. .


5. PASLAUGA

5.1. Paslaugos teikėjas pasitelks komerciškai protingas pastangas užtikrinti, kad Paslauga būtų teikiama Užsakovui ir Vartotojams visu šios Sutarties galiojimo terminu pagal Užsakovo pasirinktą Planą.

5.2. Paslaugos teikėjas pasitelks komerciškai protingas pastangas užtikrinti, kad Paslauga būtų prieinama Užsakovui ir Vartotojams ne mažiau, negu 95 % laiko.

5.3. Paslaugos teikėjas sieks atsakyti į bet kokias Užsakovo ar Vartotojų užklausas nedelsiant arba per trumpiausią galimą terminą nuo jų gavimo dienos. Užsakovas ir Vartotojai užklausas Paslaugos teikėjui privalo pateikti elektroninio pašto adresu support@einpix.com, palaikymo paslaugos teikiamos darbo dienomis Paslaugų teikėjo darbo valandų metu (8:00 – 17:00).

5.4. Paslaugos teikėjas informuoja, kad (a) Paslaugos teikimas gali būti laikinai sustabdytas dėl planinių būtinų Programinės įrangos priežiūros darbų, apie ką Užsakovo vartotojai su sistemos administratoriaus role informuojami elektroniniu paštu; (b) Paslauga nėra skirta naudoti didesnio pavojaus aplinkybėmis, kur Paslaugos teikimo sutrikimai galėtų lemti bet kokią žalą ar jos padidėjimą, įskaitant žalą dėl asmenų mirties, sužalojimo, turto praradimo ar sugadinimo.

5.5. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu, nuo kito mokėjimo periodo, savarankiškai Paslaugų teikėjo interneto svetainėje arba sudarydamas rašytinį susitarimą su Paslaugos teikėju pakeisti Paslaugų planą. Pakeitus Paslaugų planą pasikeičia ir jo kaina, pagal Paslaugos teikėjo svetainėje paskelbtus Paslaugų planus ir jų kainas. Jeigu Planą keičia Paslaugos teikėjas vienašališkai, Užsakovui sudaroma galimybė nutraukti sutartį be jokių papildomų sankcijų.

5.6. Paslaugos teikėjas neturi pareigos pagerinti, atnaujinti, modifikuoti ar kitaip pakeisti Paslaugą ar bet kurią jos dalį. Nepaisant to, Paslaugos teikėjas sieks tobulinti Paslaugą atsižvelgdamas į Užsakovo išsakytas pastabas.


6. MOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1. Paslaugos naudojimas yra atlygintinas.

6.2. Už Paslaugos naudojimą Užsakovas įsipareigoja mokėti Paslaugos teikėjui atitinkamą Kainą pagal Užsakovo pasirinktą konkretų Planą. Konkrečių Planų kainos nurodomos https://einpix.com/lt#pricing-section , pagal pagrindinį – į Planą įtrauktą - funkcionalumą. Papildomos plano funkcijos (su nurodytomis prie jų kainomis) – Add-on ir/ar licencijos - įjungiamos tik Užsakovui pasirinkus jas įjungti on-line. Su Užsakovu gali būti sudarytos rašytinis susitarimas dėl specialiųjų sąlygų, kuriose gali būti nurodyta Plano kaina. Tokiu atveju taikomos Specialiosiose sąlygose nurodytos paslaugų teikimo sąlygos. Pasikeitus į konkretų Planą įeinančiam pagrindiniam funkcionalumui, šios funkcijos įjungiamos Užsakovui be papildomo mokesčio.

6.3. Jeigu susitarime dėl Specialiųjų sąlygų nėra nurodyta kitaip, apmokėjimas už paslaugas vyksta automatiniu būdu, Užsakovui sudarius sutartį su paslaugos teikėju internetu, patvirtinus paslaugų užsakymą, pasirinkus konkretų paslaugų planą ir suvedus mokėjimo kortelės duomenis. Apmokėjimas už paslaugas vyksta prieš pradedant teikti paslaugas, už būsimą periodą. Paslaugos teikėjas automatiškai nuskaito mokėjimą už paslaugas už būsimą periodą, kartu su mokėjimo nuskaitymu Užsakovui siunčiama sąskaita - faktūra. Jeigu Paslaugos teikėjas negali nuskaityti mokėjimo (pasibaigė kortelės galiojimas, nėra pakankamai lėšų ir kt.), Užsakovui jo nurodytu elektroniniu paštu 7 dienų laikotarpyje bus siunčiama iki 4 sisteminių įspėjimų apie nesklandumus atsiskaitant ir pateikiama nuoroda mokėjimo duomenų atnaujinimui, taip pat Užsakovas gali tvarkyti mokėjimo duomenis savo organizacijos "Klientų portale". Mokėjimo duomenų neatnaujinimas per 7 dienas laikomas esminiu sutarties pažeidimu ir paslauga gali būti nutraukta be išankstinio įspėjimo.

 

7. UŽSAKOVO IR VARTOTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. naudotis Paslauga pagal Sutarties sąlygas.

7.1.2. naudodamasis Paslauga laikytis visų taikytinų teisės aktų reikalavimų.

7.1.3. nesinaudoti Paslauga nepageidautinos komunikacijos ar kenksmingo kodo ar programinės įrangos laikymui ar siuntimui.

7.1.4. nekliudyti Paslaugos veikimui, bet kokiomis priemonėmis neapsunkinti Programinės įrangos ar bet kurio Paslaugos elemento darbo neprotingomis duomenų apkrovomis.

7.1.5. nekopijuoti (išskyrus Sutartyje tiesiogiai aptartus atvejus), nemodifikuoti, nebandyti atkurti ir neadaptuoti, ir nesiimti analogiškų veiksmų Programinės įrangos atžvilgiu, nesiimti priemonių siekiant atkartoti Programinės įrangos funkcijas ar jų dalį.

7.1.6. nebandyti atkartoti Paslaugos ar bet kurios jų dalies.

7.2. Pasikeitus informacijai, kurią bet kuri Šalis pateikė kitai Šaliai sudarant šią Sutartį, apie tokius pokyčius nedelsiant informuoti kitą Šalį.

7.3. Jei Užsakovas ar Vartotojas pamiršo prisijungimo prie Vartotojo paskyros duomenis, jie turi teisę užsisakyti slaptažodžio priminimą elektroniniu paštu, kurį yra nurodę Paslaugos teikėjui.

7.4. Paslaugos teikėjas turės teisę sunaikinti bet kokius Vartotojo duomenis, kurie, Paslaugos teikėjo pagrįsta nuomone, neatitinka Sutarties sąlygų, prieš tai informavęs Užsakovą apie tokių duomenų neatitikimą Sutarčiai.


8. VARTOTOJO PASKYRA

8.1. Užsakovas atsakingas už Užsakovo Vartotojų prisijungimo vardų, slaptažodžių bei kitų prisijungimo priemonių saugumo bei konfidencialumo išsaugojimą ir visus veiksmus, kurie bus atlikti bei pasekmes dėl jų praradimo, neteisėto ar šios Sutarties sąlygų neatitinkančio jų panaudojimo.

8.2. Paslaugos teikėjas neturi pareigos stebėti Vartotojų paskyras, bet gali tai daryti kiek pagrįstai būtina (pavyzdžiui, tam, kad užkirstų kelią neteisėtai ar šios Sutarties sąlygų neatitinkančiai veiklai, suteikti pagalbą Užsakovui ar Vartotojui ar tam, kad įvykdytų savo įsipareigojimus ir pan.). Paslaugos teikėjas gali savo nuožiūra bet kuriuo metu apriboti prieigą prie bet kurios Vartotojo paskyros, jei jis mano, kad Vartotojo paskyra naudojama pažeidžiant bet kokias intelektinės nuosavybės ar kitas bet kurio asmens teises. Apribojus prieigą Paslaugos teikėjas pradeda tyrimą dėl jos netinkamo naudojimo ir informuoja apie tai Užsakovą.


9. DUOMENŲ SAUGOJIMAS BEI TVARKYMAS, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

9.1. Paslaugos teikėjas yra Užsakovo ir Vartotojų pateiktų duomenų tvarkytojas. Visi duomenys, išskyrus tuos, kurie yra aiškiai perduoti Paslaugos teikėjui Paslaugai tinkamai suteikti, yra tvarkomi paties Užsakovo ir Vartotojų, jiems naudojantis Programinės įrangos funkcijomis, pasiekiamomis prisijungus su Vartotojų paskyromis. Nepaisant to, Užsakovas ir Vartotojai sutinka, kad siekiant užtikrinti Tinkamą Paslaugos teikimą, Paslaugos teikėjas ar jo pasirinkti asmenys esant poreikiui kauptų, naudotų bei tvarkytų bet kokius su Užsakovu ir Vartotojais susijusius duomenis, įskaitant ir tuos, kurie buvo perduoti Paslaugos teikėjui ryšium su Paslaugos teikimu. Paslaugos teikėjas gali Paslaugos teikimo metu surinktus Užsakovo ar Vartotojų duomenis perduoti tretiesiems asmenims tik ryšium su Paslaugos teikimu arba jei tai yra privaloma pagal teisės aktų reikalavimus. Reikalavimai duomenų perdavimui yra detaliai aprašyti Paslaugos teikėjo Privatumo politikoje.

9.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Paslaugos teikėjui perduodami Vartotojų duomenys ir kiti duomenys būtų perduodami teisėtai, tinkamai informavus duomenų subjektus ir/arba gavus jų sutikimus. 

9.3. Paslaugos teikėjas informuoja Užsakovą apie programinės įrangos atnaujinimus bei paslaugų funkcionalumo praplėtimą bei jų naudojimo instrukcijas elektroniniu paštu.

9.4. Paslaugos teikėjas turi teisę nurodyti, kad jis teikia paslaugas Užsakovui bei vartotojų skaičių marketinginiais, komerciniuose pasiūlymuose nurodant Paslaugų teikėjo patirtį ir panašiais tikslais, neatskleisdamas konfidencialios Užsakovo informacijos.

9.5. Paslaugos teikėjas imsis komerciškai protingų priemonių, kad užtikrintų, jog jo turimi Užsakovo ir vartotojų duomenys būtų tvarkomi pagal taikytinus teisės aktus.

9.6. Paslaugos teikėjas imsis protingų komercinių priemonių, kad apsaugotų Užsakovo ir Vartotojų Paslaugos teikėjui pateiktus duomenis, įskaitant Vartotojų duomenis, ir atstatytų juos, jeigu jie būtų prarasti dėl Užsakovo, Vartotojų ir Paslaugos teikėjui kaltės. Paslaugos teikėjas bus atsakingas už duomenų praradimą tik tokiu atveju, jei jie bus prarasti dėl Paslaugos teikėjo kaltės.

9.7. Paslaugos teikėjas kaip duomenų tvarkytojas tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriuos Vartotojai įveda į Einpix programinę įrangą ir išskirtinai šios paslaugos teikimo tikslais. Paslaugos teikėjas kaip duomenų tvarkytojas duomenis tvarko tik laikydamasis šios Sutarties sąlygų, užtikrindamas duomenų konfidencialumą.

9.8. Paslaugos teikėjas kaip duomenų tvarkytojas neturi teisės atskleisti Duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Paslaugos teikėjas kaip duomenų tvarkytojas užtikrina, kad jo darbuotojai ar kiti asmenys, kurie gauna prieigą prie asmens duomenų, vykdys šios Sutarties reikalavimus, įskaitant reikalavimą užtikrinti duomenų konfidencialumą, ir yra įsipareigoję saugoti konfidencialią informaciją arba turi atitinkamą įstatyminę pareigą saugoti konfidencialią informaciją. Paslaugos teikėjas kaip duomenų tvarkytojas atsako už tvarkomų duomenų konfidencialumą ir saugumą nuo duomenų gavimo momento. Jei nustatoma grėsmė arba kyla pagrįstų įtarimų dėl grėsmės tvarkomų duomenų konfidencialumui ir (arba) jei Paslaugos teikėjas negali adekvačiai užtikrinti tvarkomų duomenų saugumo, Paslaugos teikėjas informuoja apie tai Užsakovą ir turi teisę sustabdyti Duomenų tvarkymą.

9.9. Paslaugos teikėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas duomenų tvarkymą, savo sąskaita įgyvendinti technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, apskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo. Tokios priemonės turi užtikrinti saugumo lygį, atitinkantį duomenų, kurie turi būti apsaugoti, prigimtį ir rizikas, kylančias tokius duomenis tvarkant. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad jo taikomos priemonės yra atitinkančios arba viršijančios duomenų̨ apsaugos standartus, įprastai taikomus duomenų̨ valdytojo rinkoje.

9.10. Užsakovo prašymu Paslaugos teikėjas privalo rašytine forma pateikti informaciją apie taikomas Asmens duomenų̨ apsaugos priemones, leidžiančias Užsakovui įsitikinti, kad Paslaugos teikėjas ėmėsi visų įprastų techninių ir organizacinių priemonių̨, iškaitant informaciją apie tai, kur yra saugomi Asmens duomenys, kas turi prieigos teises prie jų̨, kaip prieigos teisės suteikiamos ir administruojamos.

9.11. Paslaugos teikėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Užsakovu tuo atveju, jei duomenų subjektas išreiškia pageidavimą pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, teises į susipažinimą su duomenimis, duomenų ištaisymą ar ištrynimą, tvarkymo apribojimą, teise į duomenų perkeliamumą, teisę prieštarauti duomenų tvarkymui. Tuo atveju, jei Paslaugos teikėjas gauna duomenų subjekto paklausimą, susijusį su duomenų tvarkymu, Paslaugos teikėjas privalo persiųsti tokį paklausimą Užsakovui. Paslaugos teikėjas atitinkamu prašymus vykdo tik laikydamasis Užsakovo nurodymų.

9.12. Paslaugos teikėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Užsakovu duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo srityje, taip pat tais atvejais, kai kyla pareiga pranešti priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą; pranešti duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą; atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą.

9.13. Paslaugos teikėjas įsipareigoja nedelsdamas (ne vėliau kaip per 72 val. nuo sužinojimo apie pažeidimą momento) raštu arba elektroniniu paštu pranešti Užsakovui apie tvarkomų duomenų saugumo pažeidimą ir dokumentuoti visus duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant su duomenų saugumo pažeidimu susijusius faktus, jo poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi.

9.14. Užsakovas šiuo išduoda sutikimą Paslaugos teikėjui pasitelkti pagalbinius duomenų tvarkytojus už kurių atliekamus veiksmus Paslaugos teikėjas pilnai atsako.

9.15. Užsakovas įsipareigoja duomenų subjektams suteikti visą reikalingą informaciją apie jų Duomenų tvarkymą.

9.16. Paslaugos teikėjas turi teisę tvarkyti duomenis ne ilgiau, negu to reikia Paslaugų teikimo tikslu.

9.17. Užsakovas garantuoja Paslaugos teikėjui, kad jis (1) turi tinkamą teisinį pagrindą tvarkyti Duomenis, (2) yra pateikęs duomenų subjektams pagal taikytiną teisę privalomą pateikti informaciją; (3) užtikrina perduodamų duomenų tikslumą, patikimumą ir teisėtumą.


10. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

10.1. Visa Intelektinė nuosavybė, susijusi su Paslaugos teikimu, Programine įranga ar jos naudojimu, priklauso Paslaugos teikėjui. Užsakovas ir Vartotojai neįgyja jokių intelektinės nuosavybės ar kitų teisių pagal šią Sutartį, išskyrus tas teises kurios aiškiai nurodytos Sutartyje.


11. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

11.1. Paslaugos teikėjas atsako už savo įsipareigojimų, susijusių su Paslaugos teikimu, neįvykdymą ar netinkamą vykdymą. Paslaugos teikėjo kaltė yra būtina atsakomybės atsiradimo sąlyga. Paslauga skirta Užsakovui ir jo verslo poreikiams tenkinti, todėl Paslaugos teikėjas neatsako už Vartotojų naudojantis Paslauga patirtus nuostolius.

11.2. Paslaugos teikėjo atsakomybė už teikiant Paslaugą padarytą žalą yra ribojama suma, kuri yra lygi Užsakovo per 12 mėnesių laikotarpį iki įvykio, sukėlusio Paslaugos teikėjo atsakomybę, Paslaugos teikėjui faktiškai sumokėto užmokesčio už Paslaugą dydžiu, atskaičius pridėtinės vertės mokestį. Užsakovui ar Vartotojui pareiškus daugiau, negu vieną reikalavimą, Paslaugos teikėjo atsakomybės riba skaičiuojama tik nuo paskutinio įvykio, sukėlusio Paslaugos teikėjo atsakomybę, datos.

11.3. Paslaugos teikėjas negali būti laikomas atsakingu prieš trečiuosius asmenis dėl aplinkybių, susijusių su Užsakovo ar jo Vartotojų veiksmais naudojant Paslaugą. Užsakovas atlygins Paslaugos teikėjo nuostolius, patirtus dėl tokių Užsakovo ar Užsakovo Vartotojų veiksmų.

11.4. Užsakovas atlygins Paslaugos teikėjui ir su juo susijusiems asmenims bet kokius nuostolius, patirtus dėl Užsakovo ar Vartotojų padaryto šios Sutarties pažeidimo, naudojimosi Paslaugomis, Vartotojų duomenų tvarkymu, bet kokių intelektinių ar kitų trečiųjų asmenų teisių pažeidimu naudojantis Paslaugomis.

11.5. Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

11.6. Paslaugos teikėjas neatsako už bet kokius nuostolius, praradimus, išlaidas ar kitokias neigiamas pasekmes, kilusias iš (a) netinkamo Paslaugos naudojimo; (b) neteisėto trečiųjų asmenų atlikto Užsakovo ar Vartotojų duomenų perėmimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo (c) paties Užsakovo ar jo Vartotojų atliktų veiksmų naudojantis Paslauga. Paslaugos teikėjas taip pat neatsako už (d) Užsakovo ir Paslaugos teikėjo naudojamo ryšio kanalo saugumą ir privatumą; (e) Programinės įrangos suderinamumą su kita Užsakovo ar Vartotojo naudojama programine įranga ar įrenginiais, nebent Paslaugos teikėjas tai aiškiai nurodo Užsakovui ar Vartotojams; (f) naudojantis Paslauga Užsakovo ar Vartotojų pateiktų duomenų tikrumą ar atitikimą tikrovei, už šiuos duomenis atsako juos įkėlęs Vartotojas ar Užsakovas.


12. PRANEŠIMAI

12.1. Bet kokie pranešimai, siunčiami Šalims pagal Sutartį, siunčiami per Vartotojo paskyrą, elektroniniu paštu arba paštu Šalių buveinės adresais, ar kitais adresais, kuriuos Šalys nurodys viena kitai šios Sutarties galiojimo metu. Paslaugos teikėjas turi teisę pranešimus Užsakovui siųsti ir kitais Užsakovo adresais, kuriuos jis sužino Paslaugos teikimo metu ar kurie yra kitaip viešai žinomi.


13. SUTARTIES TERMINAS

13.1. Ši Sutarties sudaroma neterminuotam laikotarpiui ir galioja tol, kol viena iš šalių pareikš norą nutraukti sutartį vadovaujantis sutarties sąlygomis.


14. PASLAUGOS TEIKIMO SUSTABDYMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1. Užsakovas gali nutraukti Paslaugos ar bet kurios jos dalies teikimą jam nuo kito mokėjimo periodo, savo organizacijos "Klientų portale" pasirinkdamas funkciją „pakeisti planą“ arba „atsisakyti paslaugos“ arba pateikdamas rašytinį pranešimą Paslaugos teikėjui. Jeigu sutartis nutraukiama pagal rašytinį Užsakovo pranešimą, paslaugos teikimas nutraukiamas nuo kito mokėjimo periodo arba specialiosiose sąlygose nustatytu terminu.

14.2. Paslaugos teikėjas taip pat gali sustabdyti Paslaugos teikimą Užsakovui, jeigu to reikalauja taikytini teisės aktai arba Paslaugos teikėjui taikytinas teismo ar kitos kompetentingos institucijos sprendimas.

14.3. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdamas Užsakovui prieš vieną mėnesį. Esant esminiam sutarties pažeidimui pagal sutarties 6.3 punktą, 14.3 punktas netenka galios.

14.4. Užsakovas supranta, kad Sutarties nutraukimo ar nepratęsimo atveju visos Užsakovui ir jo Vartotojams suteiktos teisės pasibaigs, ir Paslaugos teikėjas turės teisę panaikinti Užsakovo ir Vartotojų galimybę naudotis Paslaugomis bei panaikinti Vartotojų paskyras, o jose esančius duomenis sunaikinti. Jeigu Užsakovui dėl techninių priežasčių negali eksportuoti duomenų iš Vartotojų paskyrų, pateikęs prašymą Paslaugos teikėjui jis gali pratęsti duomenų saugojimo terminą papildomam periodui, reikalingam duomenų eksportavimui, už Paslaugą sumokėdamas pagal patvirtintus įkainius. Sutartį nutraukus ar jos nepratęsus, Užsakovas ir Vartotojai negaus jokios kompensacijos už jų iš anksto pagal Sutartį sumokėtus mokėjimus ar už bet kokių duomenų, esančių Vartotojų paskyrose ar kitaip pateiktų Paslaugos teikėjui, praradimą, ar už bet kokius kitus reikalavimus.

14.5. Visi Užsakovo ir Vartotojų įsipareigojimai, susiję su Programine įranga, išliks taikomi iki tol, kol teikiamos Paslaugos ir Užsakovas bei kiekvienas jo Vartotojas turi aktyvias prieigas prie Einpix paskyros.


15. TAIKITYNA TEISĖ

15.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai, kilę iš šios Sutarties, ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, teritorinį teismingumą nustatant pagal Paslaugos teikėjo buveinės adresą.


16. KONFIDENCIALUMAS

16.1. Sutarties egzistavimas, jos turinys ir bet kokia informacija gauta ryšium su Sutartimi yra laikoma konfidencialia informacija. Šalys įsipareigoja neterminuotai neatskleisti, neperduoti ar kitu būdu neperleisti konfidencialios informacijos jokiam trečiajam asmeniui ir imasi priemonių, kad konfidenciali informacija nebūtų atskleista tretiesiems asmenims (išskyrus įstatymų numatytus atvejus). Paslaugos teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugos teikėjo pasitelkti tretieji asmenys laikysis šio konfidencialumo įsipareigojimo.


17. SUTARTIES PAKEITIMAI

17.1. Paslaugos teikėjas gali vienašališkai keisti Sutartį ar bet kurią jos dalį (įskaitant Planus, Kainas, mokėjimo už Paslaugas periodiškumą ar bet kurias kitas Sutarties dalis), apie tokius pokyčius  pranešdamas Einpix paslaugos interneto svetainėje, Užsakovui ir Vartotojams ne vėliau, negu prieš 30 dienų iki numatomų pakeitimų įsigaliojimo arba informuodamas Užsakovą elektroniniu paštu. Jeigu Užsakovui ar Vartotojams nėra priimtini numatomi Sutarties pakeitimai, Užsakovas turės teisę nutraukti Sutartį nuo numatomų Sutarties pasikeitimų įsigaliojimo dienos, apie tai pranešdamas Paslaugos teikėjui ne vėliau, negu likus 10 dienų iki tokių Sutarties pasikeitimų įsigaliojimo. Pasikeitus Sutarties sąlygoms toliau naudodamasis Paslauga Užsakovas patvirtina, jog sutinka su visais Sutarties pakeitimais.


SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu turėsite klausimų ar pasiūlymų, susijusių su šiomis Sąlygomis, maloniai prašome susisiekti su mumis bet kuriuo jums patogiu būdu: 

El. paštu: support@einpix.com

Paštu: UAB "Epicus IT", Italų g. 12A-1, LT-13282 Vilnius, Lietuva

Grįžti į viršų