Išbandykite

Privatumo politika

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. UAB "Epicus IT", į. k. 304459986, buveinės adresas – Italų g. 12A-1, LT-13282 Vilnius, Lietuva, (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas Duomenų valdytojo valdomoje bendrovėje ir naudojantis interneto svetaine https://einpix.com (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

1.2. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą naudodami programinę įrangą Einpix ae lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

1.3. Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis Einpix programine įranga ar kitomis paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

1.4. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Einpix programinę įrangą ar Duomenų valdytojo Interneto svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

1.5. Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

1.6. Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.


2. SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Atstovas – asmuo atstovaujantis Klientus, Duomenų valdytojo Partnerius, Paslaugų teikėjus, tiek fizinius, tiek juridinius asmenis.

Besikreipiantis asmuo – asmuo besidomintis Duomenų valdytojo administruojama EINPIX programine įranga, ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

Duomenų subjektu – šioje Privatumo politikoje laikomas Atstovas, Besikreipiantis asmuo, Klientas, Kandidatas, Partneris, Paslaugų teikėjas, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Einpix programinė įranga – reiškia Vartotojų atsisiunčiamą Einpix sprendimą, kuris leidžia fiksuoti, kurti ir valdyti vizualias užduotis ir kitus atskirus turinio elementus pagal programinės įrangos funkcionalumą ir atskiriems Vartotojams suteiktas teises.

Einpix programinės įrangos vartotojas – reiškia fizinį asmenį, turintį Vartotojo paskyrą Einpix programinėje įrangoje, kuris yra Kliento darbuotojas arba asmuo, kuriam Klientas suteikia papildomą licenciją naudotis Einpix programine įranga sutarties su Klientu pagrindu.

Kandidatas – asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

Klientas – asmuo, sudaręs sutartį (tame tarpe prisijungimo būdu) su Duomenų valdytoju dėl EINPIX programinės įrangos naudojimo (pirkimo).

Partneris – fizinis ar juridinis asmuo bendradarbiaujantis su Duomenų valdytoju, ar sudaręs bendradarbiavimo sutartį su Duomenų valdytoju (pvz. dėl IT įrankio kūrimo).

Paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus Duomenų valdytojui ir su juo bendradarbiaujantis arba sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl prekių, paslaugų ar darbų pardavimo.

Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis viešai paskelbtu kontaktiniu telefonu dėl Duomenų valdytojo administruojamos EINPIX programinės įrangos naudojimo (pirkimo) ir/ar kitais klausimais.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, redagavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Užduoties atlikimo vieta – vieta, kurią Einpix naudotojas priskiria užduočiai atlikti.

 

3. KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME? 

3.1. Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija.

3.2. Informacija, kaip naudojate mūsų Interneto svetainę:

 • Jeigu jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukų politika“.

3.3. Tinklo pranešimai (Web push notifications):

 • Pranešimai apie naujas užduotis ir jau paskirtų užduočių atnaujinimus yra pateikiami tinklo pranešimais (web push notifications).
 • Siekiant pasinaudoti šia nemokama paslauga, teikiama pranešimų teikėjo WonderPush (https://www.wonderpush.com/), jūs pirmiausiai turite užsisakyti šią paslaugą paspausdami jos įjungimo prašymą jūsų naršyklėje ir/ar jūsų įrenginyje, kai jūs prisijungiate ar instaliuojate Einpix programinę įrangą. Pranešimuose gali būti užduotį paskyrusio asmens ir užduotį gavusio asmens vardas ir pavardė.
 • Susiję duomenys, kuriuos mes saugome ir tvarkome tam, kad būtų teikiama ši paslauga, yra nuasmeninti ir saugomi WonderPush serveriuose ne ilgiau kaip 90 dienų ir niekada neperduodami tretiesiems asmenims. Nėra saugomi jokie atpažįstami duomenys, IP adresas ar jūsų įrenginio duomenys, kurie būtų susiję su tinkle pranešimų paslauga.
 • Jūs galite bet kada išjungti tinkle pranešimus jų atsisakydami.
 • Detalesnę informaciją, kaip valdyti tinkle pranešimus ir ištrinti susijusius duomenis rasite čia: https://docs.wonderpush.com/docs/manage-your-data-and-unsubscribe-from-web-push-notifications.

3.4. Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių:

 • Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

3.5. Kita mūsų renkama informacija:

 • Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

3.6. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma paslauga.

 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS EINPIX PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO IR JOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLU

4.1. Klientų (Atstovų) bei kitų Einpix programinės įrangos vartotojų asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko šiuos Klientų (Atstovų) bei kitų Einpix programinės įrangos vartotojų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamu asmeniu);
 • Pareigos;
 • Darbovietė;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • GPS duomenys apie vartotojo įrenginio buvimo vietą (jeigu Klientas - licencijos turėtojas įjungia šią funkciją);
 • Kita informacija susijusi su programinės įrangos naudojimo ir jos aptarnavimo paslaugomis.

4.2. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Klientų, vykdant sutartį su Klientu, ar/ir iš kitų trečiųjų asmenų, turinčių ryšių su Duomenų subjektu.

4.3. Mes įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Kliento sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Duomenų subjekto duomenys – Einpix vartotojo duomenys, surinkti kai naudojama Einpix programinė įranga, yra prieinama Licencijos turėtojui – Einpix Klientui – Einpix programinės įrangos naudojimo metu, kaip nurodyta žemiau, Einpix programinės įrangos naudojimo tikslu, laiko apskaitos (jeigu tokia funkcija įjungta) ir Einpix vartotojų užduočių įvykdymo tikslu;
 • Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz., skolų išieškojimo atveju);
 • Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka (pvz., VMI, SODRA).

4.4. Vartotojo įrenginio buvimo vietos duomenų rinkimas ir naudojimas:

 • Vartotojo įrenginio buvimo vietos duomenys renkami tik jeigu Licencijos turėtojas įjungia šią funkciją ir vartotojas aiškiai sutinka, kad jo įrenginio vietos duomenys bus renkami.
 • Atvykimas į artimiausią vietą Užduoties atlikimo vietą leidžia jums suskirstyti Užduoties atlikimo vietas pagal artimiausią atstumą nuo jūsų buvimo vietos ir pasiūlo atvykti į artimiausią Užduoties atlikimo vietą kai jūs atsidarote programinę įrangą būdami netoli jos. Šis funkcionalumas naudoja jūsų buvimo vietos duomenis tik kai programinė įranga yra įjungta ir aktyvi. Jūsų buvimo vieta nėra saugoma ar perduodama.
 • Einpix laiko apskaitos modulis leis jums vykdyti laiko apskaitą. Duomenys apie jūsų buvimo vietą bus renkami, saugomi ir siunčiami į serverį, tik kai jūs įjungiate laiko apskaitą – tol, kol laiko apskaitos laikas yra įjungtas, jūsų buvimo vietos duomenys yra renkami, net jeigu programinė įranga yra uždaryta ar nenaudojama.

4.5. Šie duomenys bus naudojami:

 • Buvimo vietos nustatymui realiuoju laiku. Jūsų buvimo vieta bus matoma žemėlapyje realiu laiku;
 • Užduoties maršrutui nustatyti. Kai yra įjungta laiko apskaita, jūsų buvimo vieta ir judėjimo maršrutas bus saugomi mobiliojoje programėlėje ir siunčiami į serverį;
 • Užduoties įvykdymo laikui nustatyti. Kai kurioms užduotims įvykdyti jums gali būti apribotas laikas tuo laiku, kai jūs fiziškai esate Užduoties atlikimo vietoje. Tuo metu buvimo vietos duomenys nesiunčiami į serverį.

4.6. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad jeigu laiko apskaita neįjungta, jūsų buvimo vieta nėra naudojama.

4.7. Duomenų valdytojas gali pateikti Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenis šioje Politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko Klientų ir Duomenų subjektų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu (pvz., buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms). Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad Duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

4.8. Asmens duomenys tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis, ir/arba sutarties su Duomenų subjektu vykdymo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai).

 

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KONSULTACIJOS, UŽKLAUSOS VYKDYMO TIKSLAIS

5.1. Besikreipiančiųjų asmenų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, į Duomenų valdytoją konsultacijos, užklausos pateikimo ar/ir kitais klausimais tikslu asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančiųjų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Pareigos;
 • Darbovietė.

5.2. Besikreipiančiųjų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

5.3. Asmens duomenys konsultacijos, užklausos pateikimo tikslais tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis, pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

 

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SUTARČIŲ SU PARTNERIAIS, PASLAUGŲ TEIKĖJAIS, VYKDYMO TIKSLU

6.1. Duomenų valdytojas bendradarbiaudamas su Partneriais, Paslaugų teikėjais tvarko tokius fizinių asmenų ar Atstovų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Adresas;
 • Veiklą pagrindžiančio dokumento duomenys (individualios veiklos pažymos numeris, išdavimo data ir kt.);
 • Elektroninės prekybos atveju – mokėjimo nurodymo duomenys;
 • Įgaliojimas;
 • Įgaliojimo laikas;
 • Atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamu asmeniu);
 • Pareigos;
 • Darbovietė;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Kita informacija, kuri buvo pateikta bendradarbiaujant ar vykdant sutartį.

6.2. Duomenys gaunami tiesiogiai iš fizinių asmenų, Atstovų, ir/ar atstovaujamų asmenų.

6.3. Mes įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Įgyvendinant savo kaip Duomenų valdytojo įsipareigojimus (pvz., duomenys gali būti perduodami prekių pristatymus teikiančioms (kurjerių), logistikos, archyvavimo, audito, teisines, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms, Paslaugų teikėjams ir (arba) šalims, susijusioms su nacionalinėmis, Europos ir tarptautinėmis mokėjimo sistemomis, pvz., SWIFT);
 • Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz., skolų išieškojimo atveju);
 • Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka (pvz., VMI, SODRA).

6.4. Duomenų valdytojas gali pateikti fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu (pvz., buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms).

6.5. Asmens duomenys sutarčių su Paslaugų teikėjais, Tiekėjais vykdymo tikslu tvarkomi sutarties vykdymo ir/ar Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai).

 

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

7.1. Duomenų valdytojas su naujienlaiškių gavėjais siekia dalintis tik aktualiomis naujienomis ir kita naudinga informacija. Tai įgyvendina vadovaudamasis šia Privatumo politika.

7.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi šie Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • El. pašto adresas.

7.3. Išsiuntus naujienlaiškį Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos Duomenų subjekto buvo atidarytos).

7.4. Duomenų subjekto el. pašto adresas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas, pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.

7.5. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų. Asmens duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.

7.6. Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, arba Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir f punktai, ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalis, kai asmens duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo teisinio intereso pagrindu).

7.7. Informuojame, kad Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų, parašydamas el. paštu support@einpix.com.

7.8. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLAIS

8.1. Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti. Duomenų valdytojas gali tvarkyti tokius Kandidatų duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Gimimo data;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Išsilavinimas;
 • Darbovietė;
 • Išklausyti kursai;
 • Mokamos kalbos;
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Asmens nuotrauka (tik jeigu Kandidatas pats pateikia su savo gyvenimo aprašymu, Duomenų valdytojas nuotraukos nereikalauja);
 • Rekomendacijos;
 • Kiti Kandidato savanoriškai pateikti jo gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

8.2. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų, teikiančių darbo paieškos, atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas (pvz., įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz. „LinkedIn“) ir kt.). Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

8.3. Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir/ar Kandidato prašymo prieš sudarant sutartį pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai).

 

9. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

9.1. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

9.2. Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus.

9.3. Asmens duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas konsultacijos, užklausos įvykdymo tikslais

1 metai nuo konsultacijos, užklausos įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas kreipiasi dėl Duomenų valdytojo paslaugų teikimo. Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas
Klientų asmens duomenų tvarkymas Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo

Einpix programinės įrangos vartotojų asmens duomenys, kiek jie susiję su Einpix programinės įrangos naudojimu, išskyrus GPS duomenis

Vartotojo paskyros aktyvumo metu ir 30 dienų po  vartotojo paskyros panaikinimo. Po to duomenys nuasmeninami.

Einpix programinės įrangos vartotojų įrenginių GPS duomenys (jeigu funkcija įjungta Kliento – licencijos turėtojo)

3 mėn. Po to duomenys yra nuasmeninami
Tinklo pranešimai (web push notifications) apie užduotis ir užduočių statuso atnaujinimus, kuriuose gali būti nurodyti užduotį paskyrusio ir užduotį gavusiojo vardas ir pavardė 
90 dienų

Fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenų tvarkymas sutarčių su Partneriais, Paslaugų teikėjais vykdymo tikslu

Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo

Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

5 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja, šį terminą pratęsti

Kai Duomenų subjekto asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi sutikimo ar Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu, Duomenų valdytojas nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu

Kandidatų Asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos tikslais 

6 mėnesiai po personalo atrankos pabaigos. Ilgesniam Kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Kandidato sutikimas


9.4. Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Duomenų subjektų teisių ir atitinka teisinius reikalavimus.

9.5. Pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 

10. JŪSŲ TEISĖS

10.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą;
 • Teisė susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • Teisė ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Teisė asmens duomenis sunaikinti ir teisė “būti pamirštam”, t. y. sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
 • Teisė į duomenų perkėlimą, kai Duomenų subjektas savo asmens duomenis pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
 • Teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

10.2. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: UAB "Epicus IT", Italų g. 12A-1, Vilnius; paštu: UAB "Epicus IT", Italų g. 12A-1, Vilnius; el. paštu: support@einpix.com.

10.3. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

10.4. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

11. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖJE

11.1. Duomenų valdytojo Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Duomenų valdytojo Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

11.2. Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime su Jumis susisiekti ir pateikti paslaugų pasiūlymus.

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

12.2. Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

El. paštu: support@einpix.com 

Paštu: UAB "Epicus IT", Italų g. 12A-1, LT-13282 Vilnius, Lietuva

Grįžti į viršų